Logo
HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT BURCHT

 

Privacy statement

Uw privacy

De bescherming van jouw persoonsgegevens is van groot belang voor de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht (hierna heemkundige kring of HKZB). In deze privacyverklaring willen wij je daarom heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken van onze leden, gasten en bezoekers van onze website. Uiteraard stellen wij alles in het werk om die persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid te behandelen en te beveiligen.

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor we deze verzamelen.
We verwerken enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om doelen te bereiken (minimale dataverwerking).
Door lid te worden en te blijven geef je jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens.
We geven geen gegevens door aan derde partijen, tenzij daar een wettelijke verplichting toe is.  
We stellen je op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens.
We houden ons daarbij in alle gevallen aan de toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation.

Wanneer verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Om onze activiteiten en dienstverlening op een degelijke wijze te verzekeren, verzamelen we enkele persoonsgegevens op het moment waarop je lid wordt zodat we je kunnen informeren over lidmaatschap-aangelegenheden.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Van elk lid verzamelen we persoonsgegevens voor
onze ledenadministratie en het innen van lidgelden
het uitnodigen van onze leden voor onze ledenvergaderingen
het uitnodigen van onze leden voor onze activiteiten
het oproepen van leden om vrijwilligerswerk voor onze vereniging uit te voeren
het verspreiden van ons jaarboek en andere publicaties zoals onze trimestriële nieuwsbrief ’t Craeyennest

Welke gegevens verzamelen we?

Van elk lid verzamelen we:
naam en voornaam
adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
telefoonnummer (vast en/of mobiel)
e-mailadres
bankgegevens (bij elektronische betaling van je lidgeld)
Van derden verzamelt de HKZB die persoonsgegevens die bijdragen tot de verwezenlijking van onze doelstellingen (zie statuten). Die persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van onze verzamelingen (bidprentjes, foto’s, filmopnamen, artikels, andere archiefmaterialen en documentatie).

Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt voor:
administratieve doeleinden
communicatie over de opdracht
uitgeven van een opdracht
Hiervoor verzamelen we: naam, voornaam, adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en bankgegevens voor betalingen.

E-mail

Je e-mailadres gebruiken we voor het versturen van informatie over onze activiteiten. Je gaf daarvoor toestemming bij de opgave van je e-mailadres wanneer je lid werd. Dat e-mailadres kan je altijd laten wijzigen door een e-mail te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij onderhouden een lijst met email adressen voor het sturen van berichten naar alle leden ivm. uitnodigingen voor activiteiten, agenda's voor vergaderingen en allerlei mededelingen.

Zulke berichten bevatten een link die de mogelijkheid geeftt om zich te laten verwijderen uit onze algemene distributielijst. U zult vervolgens geen verdere algemene berichten ontvangen. We hopen uiteraard dat u dat niet doet.


Bewaring van gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard in een Microsoft Excelbestand op een computersysteem bij onze voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden van onze kring. We maken back-ups van dit bestand op digitale dragers om deze te kunnen herstellen.

Beveiliging

De HKZB neemt passende en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld:
Alle personen die van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan de geheimhouding ervan.
De HKZB pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. E-mails naar meerdere leden worden verstuurd in BCC.
De HKZB test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

Bewaartermijn

De HKZB bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of de door de wet opgelegde termijnen.
Namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen worden maximaal 1 jaar na opzeg van het lidmaatschap bewaard.
Na het verspreiden van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd van de computersystemen en overige (digitale) gegevensdragers.

Sociale Media

De HKZB is actief op Facebook. De HKZB behoudt zich wel het recht om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat de HKZB via de sociale media persoonsgegevens verzamelt van de personen waarmee ze in discussie gaat. Die persoonsgegevens worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de discussies op sociale media.
Vragen en opmerkingen kan je steeds bezorgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website

Deze website verzamelt geen gegevens betreffende de occasionele gebruiker. Geen "cookies".
De opgeslagen informatie over geregistreerde leden wordt uitsluitend gebruikt ter identificatie om de gepriviligieerde toegang tot bepaalde diensten op de website voor hen te waarborgen.
Paswoorden zijn versleuteld. Ook de webmaster heeft er geen toegang toe.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan). In bepaalde gevallen kan dit echter leiden tot de schrapping van je lidmaatschap omdat we de middelen verliezen om contact met je te houden.
Om je rechten uit te oefenen, kan de HKZB vragen je te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan je verzoek.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerking over onze privacyverklaring? Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op ons adres: Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Kaaiplein 29, 2070 Burcht.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan ook onmiddellijk contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Komen we er samen niet uit, dan heb je nog altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Raadpleeg regelmatig onze privacyverklaring op onze website om te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Wanneer we echter een belangrijke wijziging doen die gevolgen heeft op de verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij dit kenbaar maken via een bericht op onze website of in onze nieuwsbrief ’t Craeyennest.